شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
  • :
  • :

سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری

۱٫ مقدمه
امروزه فراه منمودن سروي سهاي مالي گوناگون از طريق کانا لهاي
مختلف الکترونيکي مورد توجه بانک ها مؤسسات مالي قرار گرفته
است. بر اين اساس، ايجاد سروي سهاي پرداخت الکترونيکي يکي از
اولويت هاي امروزي بان کها بوده و به همين علت را هح لهاي بسياري


سامانه درگاه پرداخت

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

جهت ارائه اين سروي سها پيشنهاد شده است. از طرف دیگر، بایستی توجه
نمود که به دليل متنو عبودنراهنمای هاي پرداخت، نمي توان انتظار داشت
که تنها يک سرويس پرداخت الکترونيکي، کليه نيازها در اين بخش را
مرتفع سازد.
در سا لهاي اخير فنّاوري NFC که يکروش استاندارد بيسيم جهت
رابطه دستگا ههاي الکترونيکي در فواصل نزديک م يباشد، از طرف
مؤسسات مالی، شرک تهای ارائ هدهنده سرويس هاي پرداخت،
توليدکنندگان سي مکارت، اپراتورها توليدکنندگان گوشي همراه برای
پياد هسازی سروي سهای پرداخت الکترونيکی مورد توجه قرار گرفته و
را هح لهای مختلف ی جهت پياد هسازی سيست مهای پرداخت الکترونيکی
مبتنی بر اين فنّاوری ارائه شده است. در اين مقاله ، فنّاوری NFC و
رو شهای استفاده از آن معرفی گرديده رو شهای مختلف پياد هسازی
سيست مهای پرداخت الکترونيکی با مصرف از اين فنّاوری شرح داده
خواهد شد

سيست مهاي پرداخت سيار مي توانند حاوی بازيگران
متعددي از عبارت خريداران فروشندگان ، مؤسسات
مالي، اپراتورهاي موبایل ، شركت هاي سازنده
گوشي، شركت هاي ارائ هدهنده سرويس هاي
پرداخت، شرك تهاي توليدكننده نر مافزار و
گذاشته اي دولتي باشند

در بخش دوم این مطلب ، رو شهای مختلف پرداخ تهای الکترونیکی و
دسته بند یهای ارائه شده در این زمینه بيان خواهد شد. در بخش سوم ،
سيست مهاي پرداخت سيار ۳ و رو شهاي پياده سازي آنها به طور اجمالي
مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در بخش چهارم، فنّاوري NFC معرفی
گرديده در بخش پنجم كاربردهاي اين فنّاوري ارائه خواهد شد.
در بخش ششم، رو شهای مصرف از اين فنّاوري جهت پیاد هسازی
سیـستم های پرداخت الکترونیکی مورد نقد قرار خواهند گرفت و در
پایان، در بخش هفتم جمع بندي نتيج هگيري بحث ارائه خواهد شد.

۲٫ سیستم های پرداخت الکترونیکی
سيست مهاي پرداخت الكترونيكي به سيستم هايي اطلاق م يشوند
كه امكان پرداخت بهاي كالاها خدمات را از طريق رو شهاي
الكترونيكي فراهم ميك‌نند. پرداخ تهاي الكترونيكي م يتوانند تحت
شرايط متنوعي انجام پذيرند. به عنوان مثال، پرداخت بهاي كالاها در
يك فروشگاه خرد هفروشي، خريد برخط يك آلبوم موسيقي، پرداخت
بهاي قبوض خدماتي، همگي تنها مثا لهايي از شرايط مختلف می باشند
كه در آنها عمل پرداخت انجام مي شود. با توجه به شرايط متنوع
موجود جهت پرداخ تهاي الكترونيكي، رو شهاي مختلفي براي ارائه
سروي سهاي پرداخت الكترونيكي بیان شده است. اين را هح لهاي

مفرق را مي توان بر طبق معيارهاي گوناگون دست هبندي نمود. در
ادامه چند نمونه متداول از اين دسته بندي ها مورد بررسي قرار خواهند
گرفت
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک