چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

فنّاوري NFC

فنّاوري NFC يکشیوه استاندارد بيسيم براي رابطه دستگا ههاي
الکترونيکي با هم در فواصل نزديک )تا حدود چهار سانتي متر(
مي باشد که در فرکانس ۵۶ / ۱۳ مگاهرتز عمل م يکند نرخ انتقال


درگاه اختصاصی

پرداخت اختصاصی,دریافت درگاه اختصاصی,درگاه اختصاصی,دروازه پرداخت اینترنتی,سیستم پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت بانکی,سایت پرداخت اینترنتی,پرداخت الکترونیکی,پرداخت اینترنتی

داده ها در آن ۱۰۶ ۲۱۲ ۴۲۴ کيلوبيت در ثانيه است. براي فنّاوري
NFC ، استاندارد ايزو ۲۰۱۸۰۹۲ توسط سازمان ISO تدوين شده است
و از نمونه پياده ساز يهاي استاندارد ايزو ۱۸۰۹۲ مي توان به فنّاوري
FeliCa محصول شرکت سوني اشاره نمود که امروزه به عنوان استاندارد
بلي طهاي الکترونيک در کشور ژاپن استفاده م يشود.
ا ز ديد يک فرد ، يک رابطه NFC تقريباً مشابه يک رابطه بلوتوث
با سه فرق زير مي باشد:
−زمان برقراري رابطه در فنّاوري NFC زياد كوتاه است، در حالي که
در مورد رابطه بلوتوث، اين چندين ثانيه به طول مي انجامد.
−برد رابطه NFC نسبت به رابطه بلوتوث ۲۱ بسيار كمتر است.
−در فنّاوري NFC در هر دو طرف رابطه نياز به منبع انرژي نمي باشد،
در حالي که در ساير رو شهاي ارتباطي و از عبارت بلوتوس، هر دو
طرف رابطه بايد منبع انرژي داشته باشند.
اين ويژگ يهاي فنّاوري NFC ، آن را براي پرداخ تهاي خرد و
در محل هاي شلوغ و با نرخ تراکنش بالا بسيار مناسب ساخته است. از
يک طرف، کوتا هبودن برقراري رابطه NFC باعث م يشود که در
چنين محل هايي، عمل پرداخت با حداکثر سرعت ممکن )اصطلاحاً به
شيوه Tap-And-Go ( انجام گيرد. از طرف ديگر، کوتا هبودن برد ارتباط
NFC باعث م يشود که امنيت تراکنش داد ههاي کاربر ان تأمين شده و
از تداخل تراکنش چند کاربر با يکديگر جلوگيري شود. به همين دليل،
اين شيوه جهت پرداخ تهاي خرد زياد مورد توجه قرار گرفته است
و بسياري از بان کها، شرک تهاي ارائ هدهنده سرويس هاي پرداخت،
اپراتورهاي موبایل ، توليدکنندگان گوشي همراه توليدکنندگان
سي مکارت، سيست مهاي پرداخت آزمايشي بسياري را بر طبق فنّاوري
NFC پياد هسازي و عملياتي کرده اند ( ۲۲٫(SCACLPC, 2007 حتي
شرکت گوگــل ۲۳ که در نسخ ههاي جديد سيستم علت اندرويد پشتيباني

گوشي موبایل به گوشي ديگر اشاره نمود. كاربرد ديگر اين
روش، برقرارنمودن رابطه اوليه بين دو گوشي براي رو شهاي ديگر
ارتباطي )مانند بلوتوث ( مي باشد.
Reader/Writer Mode− : در اين شيوه، گوشي موبایل
به عنوان يک دستگاه خواننده برچس بهاي ۲۵NFC عمل م يکند.
در اين حالت گوشي موبایل ابتدا با ارسال سيگنا لهايي به
برچسب NFC ، رابطه با آن را شروع کرده پس با ارسال فرامين
به برچسب NFC ، اطلاعات آن را م يخواند. يکي از فرد دهاي رايج
اين شيوه ارتباطي، اطلا عرساني در مورد اجناس و کالاها مي باشد.
در اين حالت روي کالا يک برچسب NFC قرار م يگيرد مشتريان
با نزديک بردن گوشي تلفن همراه خود به کالا و خواندن اطلاعات
برچسب بهروش NFC ، م يتوانند اطلاعات بيشتري را در مورد
کالاي مورد نظر )مثلاً تاريخ انقضا، عوارض مصرف از آن، کالاهاي
مشابه غيره( روي گوشي موبایل مشاهده کنند.
Card Emulation Mode− : در اين شيوه، گوشي تلفن همراه
به عنوان يک کارت هوشمند غيرارتباط ي ۲۶ عمل م يکند که قابل
خواندن بوسیله دستگا ههاي کار تخوان غيرارتباط ي مي باشد و
از استاندارد NFC نيز پشتيباني م يکند. در اين حالت، دستگاه
کارت خوان غيرارتباط ي فرق ي بين گوشي موبایل کارت
هوشمند غيرارتباط ي حس نخواهد کرد به همان شيو هاي که با
کارت هوشمند غيرارتباط ي کار م يکند، با گوشي تلفن همراه رفتار
خواهد كرد. با اينراهنمای حتي م يتوان در يک گوشي تلفن همراه ،
چندين کارت قرار داد در زمان پرداخت، کارت مورد نظر را از
بين کار تهاي موجود انتخاب نمود. كار تهاي هوشمند غيرارتباط ي
در سا لهاي اخير به طور وسیع در سيست مهاي پرداخت
الكترونيكي مورد مصرف قرار گرفت هاند و در نتيجه ، در بسياري
از كشورها پايان ههاي كارت خوان غيرارتباط ي عموميت پيدا كرد هاند
.(Bel & Gaza, 2011)
اين شيوه ارتباطي بر طبق استاندارد ايزو ۲۷۱۴۴۴۳ که در اصل براي
کار تهاي هوشمند غيرارتباط ي تدوين شده است، عمل م يکند. استاندارد
ايزو ۱۴۴۴۳ با استاندارد جديدتر و عموم يتر ايزو ۱۸۰۹۲ سازگاري کامل
دارد و کار تهاي مبتني بر استاندارد ايزو ۱۴۴۴۳ اصطلاحاً کار تهاي
مجاورت ۲۸ ناميده م يشوند. تراش ههاي MIFARE محصول شرکت
NXP Semiconductors نمونه بارزي از پياد هسازي استاندارد ايزو
۱۴۴۴۳ مي باشند که در کار تهاي غيرارتباط ي هم در کالاها
مبتني بر NFC مورد استفاده قرار م يگيرند. امروزه MIFARE به عنوان
استاندارد صنعتي فنّاوري NFC در اروپا شناخته م يشود در سيست مهاي
پرداخت غيرارتباط ي بسياري استفاده شده است
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک