چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

مشاوره پایان نامه,مشاوره پایان نامه,مشاوره پایان نامه

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز محترم . در این پست دانـلود پروژه و انتها نامـه کارشناسی رشته مدیریت بیمه مجموعه سهامی بیمه ایران را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه,مشاوره پایان نامه,مشاوره پایان نامه

این پروژه انتها نامـه در قالب ۳۶۰صفحه به زبان فارسی است . فرمت انتها نامـه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت انتها نامـه نیزدرمقایسه بابقیه فروشگاهها بسیار زیاد مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه انتها نامـه آماده میتوانید در نگارش متن انتها نامـه خودتون مصرف کرده و یک انتها نامـه خوب رو تحویل استاد دهید .
مقدمه ۱
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران) ۱
تاريخچة بيمه در ايران ۲
فصل اول : بيمه چيست؟
بخش اول: تعريف عبارت بيمه؟ ۶
بخش دوم: موارد فسخ انفساخ قرارداد بيمه ۶
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ معلت ات بيمه ۱۰
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث ۱۵
توضيحات مهم ۱۶
مدارك ضروری مورد نياز شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت فرد ثالث ۱۷
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل ۱۸
توضيحات مهم ۱۹
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين ۱۹
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل ۲۰
خطرات تبعي و تكميلي ۲۱
مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت بدنه ۲۲
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل ۲۳
شرايط ویژه بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل ۲۹
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل ۳۰
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي ۳۱
مورد بيمه آتش سوزي ۳۲
آتش سوزي چيست؟ ۳۴
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
معین ات خطرهاي اصلي و تبعي ۳۴
تعريف آتش سوزي ۳۶
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي ۳۸
فسخ بيمه نامة آتش سوزي ۴۱
شرايط خصوصي شرايط ويژه الحاقيه ۴۴
بخش چهارم: نحوة تنظيم آناليز بيمه نامـه
نحوة محاسبه حق بيمه ۴۶
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي ۴۸
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل نقل دريايي
كليات ۵۰
قرارداد بيمه دريايي ۵۱
بيمه نامة دريايي ۵۳
بيمه نامـه هاي حمل و نقل ۵۷
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي ۶۲
محدوديت پوشش ۶۳
كارشناسي در بيمة حمل نقل دريايي ۶۸
باشگاههاي حمايت جبران خسارت (پي اند آي) ۷۳
بخش سوم: بيمه حمل نقل زميني
حمل و نقل در خشكي ۷۳
حمل نقل داخلي (توزيع كالا) ۷۴
مراحل اجرايي واردات كالا ۷۵
بيمه هاي باربري ۷۹
انواع خطرات تحت پوشش ۸۲
خطرهاي مورد تعهد ۸۳
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامـه هاي وارداتي ۸۵
خسارت – خسارت همگاني هزينه هاي نجات ۹۱
عمليات نجات هزينه هاي مربوطه ۹۲
بازيافت در خسارت باربري ۹۵
بارنامة دريايي ۹۶
چند نكته در خصوص بيمه نامـه هاي صادراتي داخلي ۱۰۰
متن كالاي دست دوم ۱۰۱
متن توتا لاس ۱۰۱
متن تخفيف كانتينر ۱۰۱
متن موتورلنج ۱۰۱
متن ترانزيت ۱۰۱
نرخ هاي اضافي ۱۰۱
متن فلد ۱۰۲
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات) ۱۰۲
بخش چهارم: شرايط عمومي ۱۰۳
بخش پنجم: بيمه هواپيما ۱۰۷
قانون بيمه هواپيما ۱۰۸
اشویِژگزینشه ثالث ۱۰۹
انواع بيمه هوپيما ۱۰۹
بخش ششم: شرايط بيمه پرهزینه كالا شرايط A,B,C
مجموعه شرايط A 116
مجموعه شرايط B 116
مجموعه شرايط C 121
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش تكامل بيمه هاي اشخاص ۱۲۶
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص ۱۲۹
تعاريف جدول معین ات ۱۳۰
جدول معین ات ۱۳۳
شرايط عمومي ۱۳۴
شرايط خصوصي ۱۳۵
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص ۱۳۶
بخش دوم: بيمه هاي عمر مستمري
انواع بيمه هاي عمر ۱۳۷
بيمه ي عمر تهدید فوت آسان (عمر آسان زماني) ۱۳۷
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت آسان زماني ۱۳۸
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه ۱۰۰۰ ريال (انفرادي) ۱۳۹
موارد مصرف ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت) ۱۴۱
بيمه عمر به شرط حيات ۱۴۱
بيمه تمام عمر ۱۴۲
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد ۱۴۳
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود ۱۴۳
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط تهدید فوت به شرط حيات ۱۴۸
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز ۱۴۸
بيمه هاي مستمري ۱۵۰
انواع بيمه هاي مستمري ۱۵۲
بخش سوم: بيمه هاي حوادث بهبود ي
بيمه هاي حوادث ۱۵۸
اصول بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۳
عوامل اثر گذار در بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۴
بيمه هاي بهبود ي ۱۶۶
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش تكامل بيمه هاي گروهي ۱۷۱
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت) ۱۷۲
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار ۱۷۶
بيمه هاي حوادث گروهي ۱۷۷
بيمه هاي بهبود ي ۱۸۱
انواع قراردادهاي بيمه هاي بهبود ي ۱۸۳
بيمة بهبود گروهي در ايران ۱۸۵
استثنائات بيمه‌هاي بهبود ي ۱۸۶
عوامل تاثیر گذار در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر حادثه ۱۸۷
عوامل تاثیر گذار در بيمه گري بيمه هاي گروهي بهبود ي ۱۹۱
بخش پنجم : شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي ۱۹۲
بخش ششم : بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا ۱۹۵
بخش هفتم : شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي ۲۰۳
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون ۲۱۱
مباني مسئوليت مدني ۲۳۱
بيمه مسئوليت مدني ۲۱۴
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۴
بيمه مسئوليت عمومي ۲۱۵
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا ۲۱۵
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۱۵
بيمه مسئوليت قراردادي ۲۱۶
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۶
نحوة صدور بيمه نامـه ۲۲۰
بيمه نامـه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۲۲
شرايط عمومي بيمه نامـه مسئوليت مدني كارفرما در مساوی كاركنان ۲۲۳
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۲۶
نحوة صدور بيمه نامـه ۲۲۹
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۲
شرايط عمومي بيمه نامـه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۳
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان ۲۳۵
معین ات بيمه نامـه ۲۳۶
نحوة صدور بيمه نامـه ۲۳۷
شرايط عمومي بيمه نامـه مسئوليت حرفه اي پزشكان ۲۴۰
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا ۲۴۲
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۴۳
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث ۲۴۵
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول : بيمه نامـه ‌هاي مهندسي در يك نگاه ۲۵۵
مفهوم تمام تهدید در بيمه هاي مهندسي AllRisk 258
ويژگي هاي بيمه هاي تمام تهدید مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه ۲۵۸
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران مقاطعه كاران يا ساختماني ۲۶۰
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد ۲۶۱
موارد با اهمیت زیاد معرفت يك بيمه نامـه ۲۶۲
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامـه CAR 263
استثنائات ۲۶۵
مراحل صدور بيمه نامـه تمام تهدید پيمانكاران ۲۶۹
جدول معین ات بيمه نامـه تمام خطر پيمانكاران ۲۸۱
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب ۲۸۳
موضوع مورد بيمه ۲۸۳
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب ۲۸۴
پرداخت تصفية خسارت ۲۸۵
بخش چهارم: ۱- بيمه ماشين آلات ۲۸۶
۲) بيمه عدم النفع ماشين آلات ۲۹۰
۳) بيمه ي ماشين آلات ساختماني ۲۹۳
بخش پنجم: نسل هاي قديم جديد بيمه هاي مهندسي ۲۹۶
تعاريف ۲۹۷
بيمه ماشين آلات تجهيزات ساختماني ۲۹۸
بيمه تمام تهدید كامپيوتر ۲۹۹
بيمه ولتاژ پايين تجهيزات الكترونيكي ۳۰۰
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه ۳۰۰
بيمه سازه هاي تكميل شده ۳۰۱
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار ۳۰۳
بخش دوم: بيمه ي تضمين ۳۰۷
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع ۳۱۲
فصل نهم: ضمائم
منابع مآخذ
چکیده:

تاريخچة بيمه در ايران
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعالی ت جدي ايران در زمينة شروع شد. در اين سال بود که قانون نظامنامة ثبت مجموعه ها در ايران به تصويب رسيد متعاقب آن بسياري از کمپانی هاي بيمة خارجي از عبارت گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه نمايندگي در ايران پرداختند.
گسترش فعالی ت شرکت هاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک مجموعه بيمة ايراني کرد دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکـت سهامي بيمة ايران را با سرماية ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعالی ت رسمي مجموعه سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال شروع شد. تأسيس کمپانی سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعالی ت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار نظارت بر فعالی ت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال بعد از تأسيس شرکـت سهامي بيمة ايران يعني در سال ۱۳۱۶، « قانون بيمه » در ۳۶ ماده تدوين شد به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. بعد از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل نظارت بر فعالی ت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري ۲۵ درصد بيمه نامـه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به کمپانی سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکـت هاي بيمه افزود.
شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعالی ت خود ادامه داد اين حمايت منجر به تقويت نقش اين مجموعه در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعالی ت شعب نمايندگيهاي مجموعه هاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر طبـق مصوبة هيأت دولت کلية شرکـت هاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعالی ت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و بعد از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به ۵۰۰ دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم سبب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکت هاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو کمپانی بيمة «يورکشاير» «اينگستراخ» گرديد شرايط را براي گسترش فعالی ت شرکت هاي بيمة ايران فراهم ساخت.
نخستين کمپانی بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشيدي تأسيس شد. بعد از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدريج هفت شرکـت بيمة خصوصي ديگر به نامـه اي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعالی ت بيمه اي پرداختند. همان گونه که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلية شرکت هاي بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه اي را به صورت اتکايي اجباري به مجموعه بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامـه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکـت ها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکـت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکـت هاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد مجموعه هاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت تدوين اصول ضوابط استاندارد براي فعالی تهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعالی ت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت کمپانی سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعالی ت شرکت هاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها معین شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و فقط رابطه آن با وزارت امور اقتصادي دارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايران است. وزيران بازرگاني کار امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع می باشند . رئيس کل بيمة مرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد بسته به صلاح ديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار نماید . تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي شروع فعالی تهاي عمراني همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر اساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجي نيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند ولی بيم آن مي رفت که چنانچه کنترل دقيقي در بازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در تهدید هجوم موسسات خارجي که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد مجموعه ها که با مشارکت موسسات بيمة خارجي همراه بود موفق يت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعالی تهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً فعالی ت بيمه اي نمي نماید در نتيجه رقيبي جهت موسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران بيمه گري، نظارت بر کلية فعالی تهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل صلاحيتدار سپرده شده به طوري که بعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حال گسترش قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس « شوراي عالی بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران است ضوابط مقررات مختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور نرخ شرايط انواع بيمه نامـه ها تصويب کرد. طبق مادة ۴ اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين مقررات عمومي به دولت دستگاههايي که با سرماية دولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد اما در موارد ي که در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.
وظايف و اختيارات بيمة مرکزي ايران را مادة ۵ قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:
۱- تهية آيين نامـه ها مقرراتي که با تذکر به مفاد اين قانون جهت حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
۲- تهية اطلاعات لازم از فعالی تهاي کلية موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند.
۳- فعالی ت در زمينة بيمه هاي اتکايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي و خارجي.
۵- واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.
۶- ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني تنظيم آيين نامة آن، مساله مادة ۱ قانون بيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫
۷- ارشاد، هدايت و مظارت بر فعالی ت موسسات بيمه حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرة مادة ۵ آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به سبب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده نماید ».
بدان سان که در مادة ۱ اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار نحوة عمل موسسات بيمه انجام پذيرد. بناجهت ن با دقت و ژرف نگري در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامـه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه منتفي مي شود.با تذکر به نفش حمايت کنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست همآهنگ مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري که بيمه گـران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از مادة ۵ قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزي ايران آمده است که تهية آيين نامـه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه تنها حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايت بيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است. بناجهت ن آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است. اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات ابه احتمال زیاد لي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوة فعالی ت صنعت بيمه اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست، بدان دچار مي شوند.
به نقش بيمة مرکزي ايران که همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تهم اکنون بيمة مرکزي ايران به دليل نقش خاص اساسي در صنعت بيمة کشور، از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمة کشور و حمايت از بيمه گذاران بيمه شدگان هم از لحاظ امور اتکايي، هميشه سعي کرده است گامهاي تاثیر گذار ي در جهت تبلور هدفهاي تعيين شدة خويش دربردارد. بيمة مرکزي ايران، با بهره گيري از خدمات متخصصین کشور همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه که نياز به حمايت تأمين دارند تلاش مي نماید . بيمة مرکزي ايران درصدد است تا رسالت را که همانا هدايت امر بيمه قرار دادن آن در اختيار عامة مردم است به انجام رساند. اما بيمة مرکزي ايران از نقش خاص با اهمیت برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با فعال در صندوق بيمة اتکايي اکو فدراسيون بيمه گران بيمه گـران اتكايي آسيايي افريقايي موسوم به «خير» ساير اجلاسهاي بين المللي از عبارت اتحادية‌ نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است. كارشناسان و متخصصان بيمة‌مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مکامل بر دانسته هاي مي افزايند و با موارد و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي افريقايي كه مي تواند بازار خوب ي جهت ايران منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند.

تعريف واژة بيمه
واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقد هستند که واژه هاي انگليسي فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده همچنین عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اکثرا زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي لاتين باشد گو اينکه عبارت هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا علت اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و نگرانی و گريز از تهدید است به سبب همين ترس و نگرانی و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.
بيمه چيست؟
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر تمام آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به تمام خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک سهيم مي شوند.
انواع بيمه
انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:
بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي.
اما رويه ديگري وجود دارد که بيمه را در ۳ گروه دسته بندي مي کنند:
بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص بيمه هاي مسئوليت.
در کمپانی هاي بيمه بازرگاني بيمه به ۵ گروه فني تقسيم مي گردد:
۱-بيمه اتومبيل ۲-اشویِژگزینشه ۳-مهندسي و مسئوليت ۴-حمل نقل کالا ( باربري ) ۵-آتش سوزي
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در موارد ي منفسخ شود. درباره فسخ قرارداد بايد تذکر داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ جلوگیری از تقلب يکي از طرفين رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ نماید . يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک