چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

پایان نامه بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیاد بسياري کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و مصرف بهینه از قوت کارگری کارخانجات ارتباط با آن،

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی,ترجمه مقاله تخصصی,ترجمه مقاله انگلیسی

توجه به کشت دوم پنبه در مصرف بهینه از زمین بعد از گاهي از کالاها زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور نقد اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه بعد از کلزا، در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه مشاهدات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار حاوی عوامل خاک ورزی دیسک شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه کلش کلزا حاوی باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر جمع آوری خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند
محصولات زراعی روغنی که تهم اکنون در کشور کشت می شده اهمیت ی درتناوب زراعی کشورمان می باشند عبارتنداز: آفتـاب گردان، سویا، کنجد و گلرنگ که کنجد به دلیل افزایش بهای آن جهت مصارف غیر از روغن مورد تذکر زارعین قرار گرفته و گلرنگ نیز بدلیل معرفی ارقام بدون خار بدنبال خشکسالیهای اخیر درآمد زارعین از محل فروش گل آن بعنوان منبع رنگی مجاز، جهت مصارف خوراکی در مناطق خشک کشور مورد استقبال قرار گرفته است همچنین زراعت خورشید گردان بدلیل پائین بودن قیمت و پر توقع بودن آن از نظر مواد غذائی مشکلات دیگر نیاز به پشتیبانی های مهم دارد. دلایل فوق الذکر باعث شد تا برنامـه های پشتیبانی ی از بیشتر شدن سطح زیر کشت کلزا تهیه و تولید و تدوین شود که تهم اکنون توانسته سطح زیر کشت این محصول را به میزان بسياري بیشتر شدن دهد. کلزا بانام علمیL. Brassica napus با کمتراز دو درصد اسید اروسیک در روغن و کمتر از ۳۰ میکرومول گلوکوزینولات در کنجاله به نام کانولا زیاد دیده شده است. این دو خصوصیت دانه، روغن کلزا را جهت تغذیه آدم کنجاله را بعنوان منبع پروتئین بالا جهت تغذیه دام مناسب کرده است. کانادا اولین کشوری است که کلزای روغنی با میزان اندک اسید اروسیک را تولید و کشت کرده است (۲۸).
کلزا دو نوع زمستانه و بهاره است که هر دو نوع آن مورد کشت قرار می گیرد. در شرایط مطلوب پتانسیل عملکرد تیپ زمستانه ۲۰تا۳۰ درصد بیشتر از تیپ بهاره است. در مناطقی که تیپهای زمستانه در پاییز تیپهای بهاره در بهار کشت می شوند، تیپ زمستانه حدود یک ماه زودتر از تیپ بهاره گل می دهد ولی بعلت گرمای تابستان تنها هفته زود تر برداشت می شود، و این حالت منجر به کاهش دوره پر شدن دانه می شود پتانسیل عملکرد تیپ بهاره کلزا را در مناطق سرد کاهش می دهد. واریته های بهاره کلزا در کشت بهاره فشار مضاعفی را از جانب علفهای هرز بهاره و حشرات ضرردار تحمل می کنند، به همین دلیل تولید و کشت تیپهای بهاره در اکثر نقاط توصیه نمی شود. در ایران بر حسب اقلیمهای مختلف تیپهای کلزا جهت کشت پاییزه توصیه می شود.کلزا بهتریـن بیشتر شدن را در خاکهایی با بافت مبوسیله و زهکشی خوب داشته وPH مناسب خاک جهت کلزا بین ۶-۷ است . درPH پائینتر از ۵/۵ عملکرد آن به طور مفهوم داری کاهش می یابد. همچنین کلزا در اراضی با سطح آب زیر زمینی بالا، سیلابی زهکش ضعیف زمین کشت نمی شود (۲۸).
گزینش یک منطقه جهت تولید کلزا توجه به تناوب زراعی منطقه خیلی خیلی مهم است. علت این مسئله وجود بیماری های مشترک بین آنها علفکشهای مصرف شده در زراعت های قبل و بعد آن است . ساختمان سطح خاک در بستر کلزا بایستی دانه بندی خوب ی داشته حاوی ۴۵-۳۰ درصد کلوخه کوچک جهت پیشگیری از فرسایش باشد. نیاز کودی کلزا نسبتا به ۲۵-۲۰درصد نیتروژن، فسفر ، پتاسیم و حدودا دو مساوی گوگرد بیشتر نسبت به گندم زمستانه نیاز دارد. کل نیتروژن مورد نیاز کلزا به بقایای گیاهی موجود در خاک نیتروژن معدنی شده آن بستگی دارد. نیتروژن مورد نیاز بسته به پتانسیل عملکرد منطقه بین ۲۰۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار مفرق است. به طور کلی برای هر تن عملکرد دانه به ۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص نیاز است. کاربر د نیتروژن همبستگی بالایی با عملکرد دانه دارد. نیتروژن در پائیز در کشت باعث افزایش رویشی زیاد و از تحمل به سرما می کاهد از طرفی کم بودن نیتروژن در فصل افزایش باعث کلروزه شدن برگهای پائینی و کم شدن افزایش بوته ها می شود (۲۸). نتایج مشاهدات ارزیابی نیاز غذائی کلزا در شرایط دیم نشان داده است که فاکتور رقم کود نیتروژنه در ارتقا عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی آن تاثیر مفهوم داری داشته ولی فاکتور کود پتاسه اثر مفهوم داری در افزایش عملکرد نداشته است (۲۱).
زمانی که کلزا به عنوان کشت زمستانه در سیسـتم دو کشتی مصرف شود، نسبت به کشت گندم مزیت است. اولا کلزا زودتر از گندم برداشت شده امکان کشت زودتر پنبه فراهم می شود. ثانیا کلزا نسبت به گندم بقایای کمتری در سطح مزرعه باقی می گذارد که این به نوبه خود عمل شخم را آسانتر کرده و یا اصلا احتیاج به عمل شخم زنی نبوده و کشت، بدون شخم انجام می شود. اما مساله بزرگ گیاه کلزا ریزش خیلی بذر به زمان برداشت است که یک صفت نامطلوب تلقی می شود باعث ظهور موارد ی در کشت بعدی شده که حائز ارزش است. این صفت کلزا سبب شده که در مراحل رشد و نمو کشت بعدی به خصوص در وهله جوانه زنی و استقرار به عنوان علف هرز باعث ظهور مشکلات جدی شود (۶۰،۶۹).
۱-۲- پنبه
پنبه گیاهی است که منبع الیاف منشاء غذا جهت آدم و دام است (۳۶،۵۴). پنبه بطور ذاتی از نوع گیاهان خشبی، چند ساله گرمسیری بوده که امروزه بعنوان یک گیاه یکساله اصلاح شده و در همه جهان کشت می شود. بیش از ۳۰ میلیون هکتار از اراضی پنبه کاری جهان بین مدار ۴۷ درجه عرض شمالی ۳۲درجه عرض جنوبی قراردارد و بالغ بر ۵۰ درصد تولید آن از مناطقی حاصل می شود که در بالای ۳۰درجه عرض شمالی قرار دارند. الیافی که از پنبه بدست می آید یک ماده خام صنعتی بوده که در نتیجه یک منبع قابل تجدید زراعی جهت رقابت با الیاف مصنوعی در صنعت نساجی محسوب می شود. پنبه نه تنها تامین کننده الیاف جهت صنعت نساجی است بلکه بعنوان یک دانه روغنی مقام دوم را در جهان داراست. پنبه در اقتصاد سیاست جهان نقش عمده ای داشته است. هر چند امروزه تجارت غلات رقابت الیاف مصنوعی با پنبه سبب شده است که این گیاه ارزش نسبی را از دست بدهد، امامصرف جهان ی آن همچنان رو به ارتقا است در آینده در عرصه تجارت جهان ی کماکان کالای ارزشمند خواهد بود (۵۴).
سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیاد بسياري کاهش یافته است. ولی با این وجود استان گلستان نه فقط از نظر سطح زير كشت بلكه از نظر توليد نيز در جايگاه نخست قرار گرفته است. به طوری كه ۳/۳۲ درصد از توليدات پنبه كشور در اين استان توليد شده است. استان خراسان نيز با ۸/۲۶ درصد توليد پنبه كشور در جايگاه دوم قرار گرفته است. استانهای فارس، اردبيل، مازندران و تهران به ترتيب با ۶/۸،‌ ۴/۶،‌ ۲/۴ درصد از توليد كشور در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند (۳).
پنبه گیاهی است که در صورت کنترل مدیریت زراعی آن، می تواند عادات خوب و وسیع ای از ظهور دهد. عادات افزایش گیاه عمدتا با تغییراتی که در مریستم انتهائی در حال بیشتر شدن رخ می دهد
تعیین می شود. سیـستم ریشه معین ا ریشه عمودی نفوذ کننده است در عین حال اگر محدودیتهای افزایش سبب از بین رفتن مریستم انتهائی ریشه شود، از تکثیر ریشه های ثانویه احتمال دارد یک ریشه سطحی فیبری حاصل شود. تمایز طویل شدن مریستم های جانبی الگوی افزایش شاخه های جانبی را تعیین می نماید . ریشه در زمان جوانه زدن سریعتر بیشتر شدن می نماید . در طول دوره قبل از شروع وسیع شدن برگهای واقعی، ریشه اولیه در عمق خاک نفوذ می نماید ریشه های فرعی در همین زمان تشکیل می شوند. سیسـتم طبیعی ریشه در پنبه یک ریشه عمودی است. اولین برگ جوانه آغازین روی نقطه افزایش بین دو لپه است و در انتها این وهله اولین برگ واقعی باز می شود، تا وقت باز شدن اولین برگ جوانه های اولیه شش یا هفت برگ دیگر ظاهر می شود. آرایـش پنبه فیلو تاکسی مارپیچی است. شاخه رویشی محورفرعی است ولی این اعضا رویشی اساسأ مانند محور اولیه عمل می نماید . جهت این اعضا متمایل به راست است و تا زمانی که فعال است برگهای واقعی میانگره های دیگر تولید می نماید . در شاخه های زایشی بیشتر شدن اولیه آنها مانند افزایش شاخه های رویشی است در آن شاخه های میوه دهنده از تغیر شکل این مریستم های رویشی به جوانه های آغازین گل پدید می آید. هر جوانه گل جهت بیشتر شدن به ۳۶ روز احتیاج دارد. کل زمان ضروری برای بیشتر شدن گل، از زمان تمایز تا گرده افشانی ۵۰-۴۰ روز است. تشکیل برچه ها در حدود ۳۵ روز قبل ازگرده افشانی صورت می گیرد سلولهای مادر گرده ۲۳-۲۲ روز قبل از گرده افشانی تقسیم می شوند که در این وهله گرده نسبت به تنشهای محیطی حساس است. دمای مطلوب جهت بیشتر شدن هیپوکتیل ریشه ۴/۳۴ درجه سانتی گراد است. وجود ویژگی اسیدی در خاک بیشتر شدن پنبه را کاهش
می دهد. جهت دست یابی به عملکرد مطلوب، گیاه پنبه باید در طول دوره تشکیل غوزه به طور مستمر آبکمک شود (۵۴).
۱-۳- آللوپاتی
آللوپاتی یکی از علوم نسبتا است، اما اگر چه بیش از ۲۰۰۰سال پیش عبارات ی درباره این پدیده بیان شده است. این عبارت توسط مولیش در سال۱۹۳۷ برای نشان دادن برهمکنش های بیوشیمیائی بین تمام انواع گیاهان و حتی میکروارگانیسمها بفرد ده شد(۴). بجمله دیگرآللوپاتی در حال حاضر به هرگونه واکنش بد یا مثبت گیاهی ناشی از تولید مواد شیمیائی بوسیله گیاه دیگر گفته می شود(۳۸). مواد شیمیائی آللوپاتیک شاید از راههای مختلف ی وارد محیط شوند. این مواد احتمال دارد توسط ترشح از ریشه ها، آبشوئی از برگها، ساقه ها یا میوه های گیاهان یا بصورت آزاد سازی گازهای فرار به اتمسفر وارد محیط گردند. افزون بر این مواد شاید از بقایای گیاهی موجود روی سطح خاک یا از بافتهای مرده ریشه در خاک، بدرون خاک آبشوئی شوند. در این مورد میکروبهای خاک احتمالا در آزاد سازی یا حتی سنتز ترکیبات سمی نقش ایفا نمایند (۳،۳۸،۱۰۵،۱۱۶). پتانسیل آللوپاتیک هم اکنون جهت تعداد بسياري از گونه های گیاهی همچون قیاق، چاودار، آفتـاب گردان سورگم ثابت شده است ترکیباتی چون اسیدهای زنجیره ای، فلاونها، سسکوی ترپنها ترکیبات سیانوژیک بعنوان عواملی برای ایجاد اثرات آللوپاتیک معرفی شده اند (۳۸،۱۴۶). آللوپاتی سبب كم شدن افزایش گیاهان زراعی شده در برخی اکنون ت به مراتب بیشتر از آنچه که از رقابت جهت نور، آب مواد غذائی می تواند ناشی شوند، می گردد (۲۶) با اینحال نتایج بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده بر روی علف هرز پنجه مرغی حاکی از كم شدن بیشتر عملکرده ای کمی کیفی گیاهان زراعی ناشی از اثرات رقابتی این گیاه بر گذاشته های زراعی است تا اثرات بازدارندگی این علف هرز (۱۱۹). محققین معین کردند بیشترین سمیت در تاثیر تجزیه بقایای گیاهان زراعی در شرایط اشباع رطوبتی خاک به تجزیه بی هوازی است . تاثیر باز دارندگی بقایای گیاهی در مناطق با بارندگی زیاد و یا در سالهای مرطوب درنواحی خشک و نیمه خشک تشدید می گردد (۸۱). همين طور بقایای گیاهی شاید از افزایش باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به مفهوم ریزوبیوم و نیتروژنو باکتر یا گره بندی بقولات جلوگیری کنند (۱۳۱و۱۴۵). در ارتباطات آللوپاتیکی دو نوع اثر بین گونه ای داخـل گونه ای مشاهده می شود.
مطالعاتی که در تاثیر بقایای گیاهی روی گیاهان زراعی (بین گونه ای) انجام گرفته نشان می دهد که دو مکانیسم جداگانه در ایجاد سمیت بقایای گیاهی وجود دارد. مکانیسم اول عمل سمی ماده آللوپاتیک است که سریع عمل کرده پس اکثرا ٌ بسرعت بوسیله کلوئید ها غیرفع ال می شود . مکانیسم دوم
در بر گیرنده تحرک جمعیت میکروبی است که باعث نامتحرک شدن نیتروژن غیرقابل استفاده شدن آن جهت گیاهان عالی می شود. به عنوان مثال در مطالعه ای نشان داده شد که ذرت در سیسـتم به جای گذاردن بقایای گندم روی سطح خاک، عملکرد بهتر ی نداشت. عصاره بقایای گندم در حال تجزیه برای ذرت سمیت داشتند. در گاهي موارد سمیت شاید ناشی از اثر بقایای یک گونه روی افزایش همان گونه باشد. به عنوان مثال مشاهده شد که پوست ریشه های هلو جهت درختان جوان هلو سمیت دارد. در این تحقيق معین شد که آمیگدالین که یک سیانوژنیک گلیکوسید است و در پوست ریشه هلو موجود است، در خاک تجزیه شده سبب سمیت می گردد (۳۸). در تحقیقاتی در ایالت میسوری امریکا بعد از کلزا و گندم کالاها ی کشت شدند که معلوم شد میزان محصول پس ازهر دو گیاه هیچ فرق ی نسبت به هم نداشته و نشان داده شده که کلزا ویژگی اللوپاتی ویا اثر بد جهت کشت دوم بعد از ندارد. همين طور با پوشش بهتر این گیاه در سطح مزرعه می توان علفهای هرز را کنترل کرده سیکل آنها را جهت کشتهای بعدی شکست (۶۰).
پوتنام وستون (۱۹۸۶) ابراز داشتند استولونهای علف هرزمرغ سبب کاهش مفهوم دار طول ریشه چه یونجه، ترتیزک، سویا لوبیا چشم بلبلی شد نتایج بررسی ها و تحقیقات بر روی کاه و کلش گندم نشان داد، وقتی که ذرت در زمین حاوی بقایای گندم یا شبدر شیرین کشت شد، افزایش ضعیفی داشت.
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک